0 item(s) - US$0.00
Back
曾憲通

曾憲通


Books by “曾憲通”

PAGE 1 OF 1

隨縣曾侯乙墓鐘磬銘辭研究 (只有次品)

湖北隨縣於一九七八年在曾侯乙墓出土戰國時期的編鐘群共八組六十五枚。鐘上錯金銘辭,標記音階名及樂律名,凡二千八百餘字,伴出編磐亦有同類之銘辭。本書從文化史的角度,對鐘磬銘辭加以深入探討。從鐘銘上記載列國..

US$32.50

PAGE 1 OF 1