0 item(s) - US$0.00
Back
HSIA, Della 王洞

HSIA, Della 王洞

王洞,夏志清夫人,台灣大學經濟系畢業,加州大學伯克利分校教育碩士,耶魯大學語言學碩士。曾任哥倫比亞大學初級研究員、康州大學講師。婚後相夫教女,年逾半百,改學電腦,獲哥倫比亞大學電腦學士,任職美林證券公司。現退休,定居紐約。

Books by “HSIA, Della 王洞”

PAGE 1 OF 1

夏志清夏濟安書信集(卷五:1962–1965)(簡體字版.精裝)

夏濟安、夏志清昆仲,中國現代文學批評界的兩大巨擘,他們早年的求學生涯,既是東西方學術交織融匯的實例,又是民國和1949年後「大歷史」的親身見證。他們的往來書信經由志清先生鄭重珍藏,經夏志清太太王洞女士..

US$38.00

夏志清夏濟安書信集(卷五:1962–1965)(簡體字版)

夏濟安、夏志清昆仲,中國現代文學批評界的兩大巨擘,他們早年的求學生涯,既是東西方學術交織融匯的實例,又是民國和1949年後「大歷史」的親身見證。他們的往來書信經由志清先生鄭重珍藏,經夏志清太太王洞女士..

US$27.00

夏志清夏濟安書信集(卷四:1959-1962)(簡體字版.精裝)

本卷時間跨度從一九五九年到一九六二年,書翰空間地理則自北京上海,到香港台北,終北美歐洲。在前三卷中,夏氏昆仲筆札不斷,論文衡藝,以究文心之妙;賦詩聯章,以求雕龍之精。此卷一如既往,談文藝,會師友,言政..

US$38.00

夏志清夏濟安書信集(卷四:1959-1962)(簡體字版)

本卷時間跨度從一九五九年到一九六二年,書翰空間地理則自北京上海,到香港台北,終北美歐洲。在前三卷中,夏氏昆仲筆札不斷,論文衡藝,以究文心之妙;賦詩聯章,以求雕龍之精。此卷一如既往,談文藝,會師友,言政..

US$27.00

夏志清夏濟安書信集(卷三:1955-1959)(簡體字版.精裝)

夏濟安、夏志清昆仲,中國現代文學批評界的兩大巨擘,他們早年的求學生涯,既是東西方學術交織融匯的實例,又是民國和1949年後「大歷史」的親身見證。他們的往來書信經由志清先生鄭重珍藏,經夏志清太太王洞女士..

US$33.00

夏志清夏濟安書信集(卷三:1955-1959)(簡體字版)

夏濟安、夏志清昆仲,中國現代文學批評界的兩大巨擘,他們早年的求學生涯,既是東西方學術交織融匯的實例,又是民國和1949年後「大歷史」的親身見證。他們的往來書信經由志清先生鄭重珍藏,經夏志清太太王洞女士..

US$23.00

夏志清夏濟安書信集(卷二:1950-1955)(簡體字版.精裝)

夏濟安、夏志清昆仲,中國現代文學批評界的兩大巨擘,他們早年的求學生涯,既是東西方學術交織融匯的實例,又是民國和1949年後「大歷史」的親身見證。他們的往來書信經由志清先生鄭重珍藏,經夏志清太太王洞女士..

US$33.00

夏志清夏濟安書信集(卷二:1950-1955)(簡體字版)

夏濟安、夏志清昆仲,中國現代文學批評界的兩大巨擘,他們早年的求學生涯,既是東西方學術交織融匯的實例,又是民國和1949年後「大歷史」的親身見證。他們的往來書信經由志清先生鄭重珍藏,經夏志清太太王洞女士..

US$23.00

夏志清夏濟安書信集(卷一:1947-1950)(簡體字版.精裝)

夏濟安、夏志清昆仲,中國現代文學批評界的兩大巨擘,他們早年的求學生涯,既是東西方學術交織融匯的實例,又是民國和1949年後「大歷史」的親身見證。他們的往來書信經由志清先生鄭重珍藏,經夏志清太太王洞女士..

US$33.00

夏志清夏濟安書信集(卷一:1947-1950)(簡體字版)

夏濟安、夏志清昆仲,中國現代文學批評界的兩大巨擘,他們早年的求學生涯,既是東西方學術交織融匯的實例,又是民國和1949年後「大歷史」的親身見證。他們的往來書信經由志清先生鄭重珍藏,經夏志清太太王洞女士..

US$23.00

PAGE 1 OF 1