0 item(s) - US$0.00
Back
關子尹

關子尹


Books by “關子尹”

PAGE 1 OF 1

康德知識論要義新編

康德哲學由於意義深遠,二百年來,一直是西方的顯學。自西學東漸,國人對康德哲學鑽研者,亦不乏名家。其中王國維或屬最早,其後的張東蓀,每語及康德,亦見不凡功力。再而有張頤、鄭昕等成為國人習知的康德學者。而..

US$15.00

PAGE 1 OF 1